၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ရတနာပုံတက္ကသိုလ် (အဝေးသင်-သင်တန်း) အတင်းတန်စာမေးပွဲ အောင်စာရင်း

စတုတ္ထနှစ် သိပ္ပံအောင်စာရင်း  >>> Download

ပထမနှစ် သိပ္ပံအောင်စာရင်း >>> Download

ဒုတိယနှစ် သိပ္ပံအောင်စာရင်း >>> Download

တတိယနှစ် သိပ္ပံအောင်စာရင်း >>> Download

 

၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် နေ့သင်တန်း စာမေးပွဲအောင်စာရင်း

 

စတုတ္ထနှစ် (ဥပဒေ) သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

နောက်ဆုံးနှစ် (ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ) (ဘွဲ့) သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

ဒုတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

တတိယနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း သင်တန်း (ဘွဲ့) အောင်စာရင်း >>> Download

ပထမနှစ်မဟာ(ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ/ဥပဒေ) သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

ဒုတိယနှစ်မဟာ(ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ/ဥပဒေ) (ဘွဲ့ )သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

မဟာအရည်အချင်းစစ်သင်းတန်း အောင်စာရင်း >>> Download

တတိယနှစ် သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

ပထမနှစ်ဂုဏ်ထူးတန်း သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

ဒုတိယနှစ် သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download

ပထမနှစ် သင်တန်း အောင်စာရင်း >>> Download