စားသောက်ဆိုင်ခန်းများဌားရမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရတနာပုံတက္ကသိုလ် စားသောက်ဆိုင်ခန်းများဌာရမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စားသောက်ဆိုင်ခန်း(၁၈)ခန်းအား ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် ဆိုင်ခန်းဌားရမ်းခြင်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိန်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Start

End

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်

စားသောက်ဆိုင်ခန်းများဌာရမ်းဖွင့်လှစ်ခြင်းအတွက်

တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ရတနာပုံတက္ကသိုလ် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် စားသောက်ဆိုင်ခန်း(၁၈)ခန်းအား ဖွင့်လှစ်ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် ဆိုင်ခန်းဌားရမ်းခြင်းကို တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါ၍ မြန်မာနိုင်ငံသား တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များအား တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိန်ခေါ်အပ်ပါသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP