ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်လွှာတင်သွင်းနိုင်ခြင်း

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ (၂၀၂၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စားမေးပွဲအောင်)အတွက် ပထမနှစ် (နေ့သင်တန်း) တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။      

Start

End

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ (၂၀၂၃ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စားမေးပွဲအောင်)အတွက် ပထမနှစ် (နေ့သင်တန်း) တက်ရောက်နေသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP