ကြေညာချက်

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ အမျိုးသားအဆောင်နှင့် အမျိုးသမီးအဆောင်များအတွက် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်တွင် တက်ရောက်မည့် သင်တန်းအသီးသီး၏ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် အဆောင်လျှောက်လွှာများကို ကျောင်းသားရေးရာဌာနတွင် သတ်မှတ်ထားသော ရက်အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။  

Start

End

ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ အမျိုးသားအဆောင်နှင့် အမျိုးသမီးအဆောင်များအတွက် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်နှင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်တွင် တက်ရောက်မည့် သင်တန်းအသီးသီး၏ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် အဆောင်လျှောက်လွှာများကို ကျောင်းသားရေးရာဌာနတွင် သတ်မှတ်ထားသော ရက်အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP